Welkom bij Property Management

Zoeken in Bouw, Infra & Vastgoed

Algemene voorwaarden

Property Management

ALGEMEEN

Artikel 1    Definities
1.1    In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a.    Property Management: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Property Management gevestigd aan de Laan van Nieuw Oosteinde 80 A te Voorburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60.40.20.40;
b.    gebruiker: de persoon of het bedrijf die gebruik maakt van de diensten van Property Management;
c.    dienst: de online dienst die Property Management via de website aan de gebruiker levert;
d.    website: de website www.propertymanagement.nl die door Property Management wordt beheerd;
e.    bedrijf: de gebruiker zijnde een bedrijf die werkzaamheden in de bouw- en/of vastgoedsector uitvoert en die via de website een overeenkomst met Property Management is aangegaan;
f.    overeenkomst: de overeenkomst tussen Property Management en het bedrijf;
g.    geregistreerde bezoeker: de gebruiker die zich heeft geregistreerd op de website en zodoende de database van de website kan raadplegen;
h.    profiel: het profiel van het bedrijf dat op de website is geplaatst.

Artikel 2    Algemeen
2.1    Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Property Management en de gebruiker.
2.2    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3    Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Property Management het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.4    Voordat de gebruiker zich kan registreren op de website dient de gebruiker aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
2.5    Property Management heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gebruiker wordt daarvan via de e-mail op de hoogte gesteld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor lopende overeenkomsten indien de gebruiker akkoord is gegaan met de wijziging.
2.6    De diensten worden enkel aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Artikel 3    Fair use
3.1    Het is niet toegestaan om van de diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de diensten gebruik te maken.

Artikel 4    Gebruik van gegevens
4.1    Het is strikt verboden om de diensten en/of de gegevens van andere gebruikers die via de website en diensten beschikbaar komen voor enig ander doel te gebruiken dan het leggen en onderhouden van 1 op 1 contact. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om de diensten en/of deze gegevens geheel of gedeeltelijk: te gebruiken voor enig commercieel doel, waaronder voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over producten, diensten of werk (spam); te verzamelen en op te slaan in een eigen database; of te gebruiken voor her-publicatie op andere websites, online diensten, gidsen of adressenbestanden. 

Artikel 5    Blokkering bij misbruik
5.1    Indien de gebruiker de voorwaarden voor het gebruik van de diensten schendt, dan heeft Property Management het recht de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de diensten te ontzeggen en de gegevens van de gebruiker uit de systemen van Property Management te verwijderen, onverminderd de overige rechten van Property Management. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 6    Inlogcodes
6.1    De gebruiker dient zijn inlogcodes waarmee hij op de website kan inloggen geheim te houden.
6.2    Property Management kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de gebruiker toegepaste inlogcodes. Property Management kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de gebruiker.

Artikel 7    Uitvoering van de overeenkomst en storing
7.1    Property Management zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren.
7.2    Voor de diensten is Property Management afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Property Management is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
7.3    Property Management is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Artikel 8    Intellectuele eigendomsrechten
8.1    Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht en databankrecht, met betrekking tot de website, de programmatuur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, de online database, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Property Management aan de gebruiker verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Property Management of bij haar licentiegever. Het is de gebruiker niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren.

Artikel 9    Wijzigen diensten
9.1    Property Management heeft het recht van tijd tot tijd de diensten aan te passen en/of geheel of gedeeltelijk te staken. Bedrijven worden waar mogelijk ten minste 1 maand van te voren ingelicht over ingrijpende aanpassingen in de dienstverlening. Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan een kortere termijn worden gehanteerd.

Artikel 10    Klachten
10.1    Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:    
Property Management
Laan van Nieuw Oosteinde 80 A
2274 EJ Voorburg
e-mail: post@propertymanagement.nl
tel: 070-2126478
10.2    Klachten worden door Property Management binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 11    Aansprakelijkheid en verjaring
11.1    Aan de kwaliteit van de diensten wordt veel aandacht besteed. Property Management kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
11.2    Property Management kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a.    een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden;
b.    enige daad of nalatigheid van de gebruiker, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de gebruiker te werk zijn gesteld.
11.3    Property Management garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Property Management is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.
11.4    Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Property Management staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
11.5    Property Management is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
11.6    Property Management is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen en reputatieschade.
11.7    Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens Property Management vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Property Management kan aanwenden.

Artikel 12    Overmacht
12.1    Property Management is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Property Management de overeenkomst uitvoert, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop Property Management geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 13    Privacy
13.1    Property Management verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
13.2    Op verzoek verleent Property Management aan de gebruiker toegang tot alle informatie die Property Management van hem bijhoudt. Verder biedt Property Management de gebruiker de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Property Management van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen.
13.3    Property Management zal de persoons- of bedrijfsgegevens van de gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 13.4 genoemde uitzonderingen van toepassing is. 
13.4    Het is Property Management toegestaan de persoons- of bedrijfsgegevens van de gebruiker aan een derde te verstrekken:
a.    indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; 
b.    in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure; 
c.    ter bescherming van de rechten of het eigendom van Property Management;
d.    ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; 
e.    bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
f.    het noodzakelijk is voor de levering van de diensten.
13.5    Door Property Management ingeschakelde derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.
13.6    Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn persoons- of bedrijfsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan zullen de persoons- of bedrijfsgegevens van de gebruiker niet meer voor direct marketingdoeleinden aangewend worden.

Artikel 14    Nieuwsbrieven
14.1    Indien de gebruiker zich daarvoor heeft aangemeld, wordt periodiek door Property Management via de e-mail een nieuwsbrief naar de gebruiker gestuurd.
14.2    In elke nieuwsbrief die naar de gebruiker wordt gestuurd is een link opgenomen waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor nieuwsbrieven.

Artikel 15    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1    Op alle diensten die Property Management levert en op de overeenkomst tussen de gebruiker en Property Management is Nederlands recht van toepassing.
15.2    Alle geschillen tussen de gebruiker en Property Management zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Property Management is gelegen.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR GEREGISTREERDE BEZOEKERS

Artikel 16    Aanmelden
16.1    Om de online database die beschikbaar worden gesteld via de website te kunnen raadplegen, dient de bezoeker zich aan te melden via de website. Het aanmelden is gratis. Nadat de bezoeker zich heeft aangemeld, ontvangt de bezoeker daarvan via de e-mail een bevestiging en is de bezoeker een geregistreerde bezoeker.
 
Artikel 17    Positie van Property Management
17.1    De geregistreerde bezoeker erkent dat Property Management geen partij is bij de (opdracht)overeenkomst tussen de geregistreerde bezoeker en een bedrijf. De website heeft slechts een informatieve functie. 
17.2    Bij de totstandkoming van een (opdracht)overeenkomst tussen de geregistreerde bezoeker en een bedrijf gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van het bedrijf. De algemene voorwaarden van Property Management maken geen onderdeel uit van de (opdracht)overeenkomst. Dit is een (opdracht)overeenkomst tussen de geregistreerde bezoeker en het bedrijf.
17.3    Indien het bedrijf zich niet houdt aan de (opdracht)overeenkomst die hij heeft gesloten met de geregistreerde bezoeker, dan is dat een zaak tussen de geregistreerde bezoeker en het bedrijf.
17.4    Property Management kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop een bedrijf met de persoons- en/of bedrijfsgegevens van de geregistreerde bezoeker omgaat.

Artikel 18    Aansprakelijkheid
18.1    Property Management staat niet in voor de informatie die een bedrijf op de website heeft geplaatst. Indien informatie op de website afkomstig van een bedrijf niet juist of volledig is, dan kan Property Management daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.
18.2    De geregistreerde bezoeker erkent dat Property Management op generlei wijze betrokken is bij transacties, afspraken en (opdracht)overeenkomsten tussen de geregistreerde bezoeker en een bedrijf. Indien het bedrijf zijn werkzaamheden niet dan wel niet naar behoren heeft uitgevoerd, dan dient de geregistreerde bezoeker het bedrijf daarvoor aansprakelijk te stellen.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR BEDRIJVEN

Artikel 19    Aanbod
19.1    Property Management is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten, offertes, overeenkomsten of op de website.

Artikel 20    Registratie
20.1    Om gebruik te kunnen maken van de dienst dient het bedrijf zich te registreren via de website. Nadat het bedrijf zich heeft geregistreerd en Property Management de registratie van het bedrijf heeft geaccepteerd, ontvangt het bedrijf van Property Management een bevestigingse-mail. Het gehele registratieformulier dient correct en volledig te worden ingevuld.
20.2    Om zich te kunnen registreren dient het bedrijf een kopie van zijn uittreksel van de Kamer van Koophandel naar Property Management te sturen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Dit uittreksel wordt door Property Management gecontroleerd.
20.3    Property Management heeft het recht de inschrijving van een bedrijf niet te accepteren, bijvoorbeeld omdat het bedrijf niet (meer) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of het faillissement van het bedrijf is aangevraagd. Het door Property Management, om wat voor een reden dan ook, niet accepteren van een inschrijving is definitief en daarover wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 21    Het profiel
21.1    Nadat het bedrijf zich heeft geregistreerd, kan het bedrijf een profiel aanmaken en plaatsen op de website. De hoeveelheid informatie die het bedrijf over zijn organisatie op de website kan plaatsen is afhankelijk van het soort abonnement dat hij bij Property Management heeft afgesloten.
21.2    Het bedrijf dient bij het aanmaken van zijn profiel een categorie en indien van toepassing sub categorie te kiezen die het meest verband houdt met de werkzaamheden die hij uitvoert.
21.3    Het bedrijf is gehouden de werkzaamheden die hij uitvoert en zijn specialisme naar waarheid te omschrijven. De informatie die hij bij zijn profiel plaatst, dient correct en niet misleidend te zijn.
21.4    Het bedrijf is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat zijn profiel wordt verwijderd of aangepast zodra zijn gegevens wijzigen of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan.
21.5    Het is niet toegestaan dubbele profielen aan te maken. Dubbele profielen worden door Property Management verwijderd.
21.6    Indien het bedrijf een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van derden, zoals de geregistreerde bezoekers, in het geding komen, dan kan Property Management het account van het bedrijf blokkeren en het profiel van de website verwijderen.

Artikel 22    Verplichtingen van het bedrijf
22.1    Alle gegevens die het bedrijf tijdens de registratie aan Property Management verstrekt dienen volledig en correct te zijn. Het bedrijf is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld aan Property Management door te geven, zoals een adreswijziging of wijzigingen in zijn bankgegevens.
22.2    Het bedrijf vrijwaart Property Management voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan het bedrijf toerekenbaar zijn.
22.3    Indien het bedrijf in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt of onrechtmatig jegens Property Management handelt, dan is Property Management gerechtigd het profiel van de website te verwijderen en het account van het bedrijf te blokkeren. Het bedrijf wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 23    Oneigenlijk gebruik van de website
23.1    Het bedrijf zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
a.    in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b.    in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c.    de rechten van derden schenden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan afbeeldingen en/of teksten in zijn profiel te plaatsen waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij een derde berusten en deze derde voor het plaatsen van de afbeeldingen en/of teksten geen toestemming heeft gegeven;
d.    het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e.    schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, opruiende of pornografische uitingen;
f.    die vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt.
23.2    Het is het bedrijf niet toegestaan de website en/of de diensten die daarop worden aangeboden op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Property Management of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
23.3    Property Management heeft het recht om informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website, die in strijd is met de wet of waarvan Property Management het vermoeden heeft dat die in strijd met de wet is of dat die de rechten van derden schendt.

Artikel 24    Banner
24.1    Om een overeenkomst tot het plaatsen van een banner op de website met Property Management aan te kunnen gaan, dient het bedrijf een zogenaamd “Goud” lidmaatschap bij Property Management te hebben afgesloten.
24.2    Voor het plaatsen van een banner op de website gaan partijen een aparte overeenkomst met elkaar aan. De looptijd van de overeenkomst is in de overeenkomst opgenomen.
24.3    Indien een gebruiker op de banner van het bedrijf klikt, dan komt de gebruiker op de profielpagina van het bedrijf op de website. Op deze profielpagina staat een link naar de website van het bedrijf. 

Artikel 25    Tarieven
25.1    De vermelde tarieven zijn excl. btw.
25.2    Property Management heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Het bedrijf wordt via de e-mail op de hoogte gesteld van een tariefwijziging en van de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

Artikel 26    Facturatie en betaling
26.1    Het bedrijf ontvangt een digitale factuur via de e-mail. Indien het bedrijf een papieren factuur via de post wenst te ontvangen, dan wordt daarvoor € 3,50 aan het bedrijf in rekening gebracht.
26.2    Het bedrijf dient de van Property Management ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
26.3    Indien betaling middels automatische incasso geschiedt, dan wordt het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum afgeschreven van de bankrekening van het bedrijf.
26.4    Indien het bedrijf niet binnen de gestelde betalingstermijn het factuurbedrag heeft betaald of indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan is het bedrijf in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan het bedrijf in rekening gebracht. Nadat het bedrijf in verzuim is, stuurt Property Management het bedrijf een aanmaning en wordt € 25,- als aanmaningskosten aan het bedrijf in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Property Management maakt om de vordering op het bedrijf te incasseren komen voor rekening van het bedrijf. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
26.5    Indien het bedrijf geen gehoor heeft gegeven aan een door Property Management gestuurde aanmaning, dan heeft Property Management het recht het profiel van het bedrijf van de website te verwijderen en het account van het bedrijf te blokkeren totdat het volledige openstaande factuurbedrag inclusief eventuele incassokosten en in rekening gebrachte rente zijn voldaan. Het bedrijf wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.
26.6    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van het bedrijf zijn de vorderingen van Property Management op het bedrijf onmiddellijk opeisbaar.
26.7    Iedere betaling door het bedrijf strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door het bedrijf tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 27    Looptijd van de overeenkomst en opzegging
27.1    De overeenkomst voor de gratis dienst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
27.2    De overeenkomst voor de betaalde dienst wordt aangegaan voor 1 jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Na het verstrijken van de looptijd wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd met 1 jaar, tenzij een van de partijen de overeenkomst overeenkomstig artikel 27.3 opzegt.
27.3    Beide partijen kunnen de overeenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Indien de opzegging per post geschiedt, dan geldt de datum van ontvangst als verwerkingsdatum.
27.4    De overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, kan niet tussentijds worden opgezegd.
27.5    Na beëindiging van de overeenkomst kan het bedrijf geen gebruik meer maken van de diensten.

Artikel 28    Vrijwaring
28.1    Het bedrijf vrijwaart Property Management voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de plaatsing van zijn profiel op de website. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat het bedrijf op verzoek van Property Management voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Property Management door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat het bedrijf alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
28.2    Het bedrijf vrijwaart Property Management voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door het bedrijf verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 29    Gebruik van gegevens van de geregistreerde bezoekers
29.1    Het is het bedrijf alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke (opdracht)overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: 
a.    het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
b.    het verzamelen van e-mailadressen. 
29.2    Het bedrijf dient de van de geregistreerde bezoeker ontvangen persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 30    Opschorting en ontbinding
30.1    Property Management is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien het bedrijf de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
30.2    Voorts is Property Management bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
30.3    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van het bedrijf, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor het bedrijf niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Property Management vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding. 
30.4    Bij ontbinding van de overeenkomst wordt het profiel van de website verwijderd en wordt het account van het bedrijf geblokkeerd.
30.5    Ontbinding door Property Management kan schriftelijk of via de e-mail geschieden. Indien Property Management de overeenkomst ontbindt, dan geeft dat het bedrijf niet het recht op restitutie van de vergoeding die hij voor de diensten heeft betaald.

Artikel 31    Beveiliging en internet
31.1    Om in te kunnen loggen op de website wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL verbinding. Deze SSL verbinding wordt tot stand gebracht door een derde partij. Derhalve kan Property Management niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of niet naar behoren functioneren van deze verbinding.
31.2    Property Management spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Property Management aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.

Artikel 32    Overdracht
32.1    Het is het bedrijf niet toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 33    Aansprakelijkheid
33.1    Property Management is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Property Management is uitgegaan van door het bedrijf verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
33.2    Property Management is niet aansprakelijkheid voor opgelopen schade door het gebruik van de diensten. Indien Property Management onder omstandigheden geen beroep toekomt op de bovenstaande beperking van aansprakelijkheid, zal haar aansprakelijkheid tegenover het bedrijf in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de totale vergoeding die Property Management in de 3 maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit van het bedrijf heeft ontvangen voor de levering van de diensten, met een maximum van € 500,-.
33.3    Indien het bedrijf in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet niet nakomt of onrechtmatig jegens Property Management handelt, dan dient het bedrijf alle schade aan Property Management te vergoeden die Property Management daardoor lijdt. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies, reputatieschade en door overheidsinstanties opgelegde boetes.
33.4    Property Management is niet verplicht een back-up te maken van de informatie die het bedrijf bij zijn profiel plaatst. Property Management kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor dataverlies van het bedrijf. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de informatie die hij op de website plaatst. 

Disclaimer + cookiebeleid

Property Management

Artikel 1.    Definities
1.1.    In deze disclaimer hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:
a.    Property Management: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Property Management gevestigd aan de Laan van Nieuw Oosteinde 80 A te Voorburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60.40.20.40;
b.    bezoeker: de persoon die de website bezoekt;
c.    website: de website www.propertymanagement.nl die door Property Management wordt beheerd.

Artikel 2.    Inhoud
2.1.    Property Management behoudt zich het recht voor de op of via deze webite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
2.2.    Property Management kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat. 

Artikel 3.    Intellectuele eigendomsrechten
3.1.    De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en foto’s) berusten bij Property Management of bij het bedrijf die de informatie op de website heeft geplaatst. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Property Management, deze website of de daarop aangeboden informatie: te kopieëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.

3.2.    Het is niet toegestaan deze website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van deze website of inhoud verzamelt.

3.3.    Indien de bezoeker in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Property Management, dan is de bezoeker aansprakelijk voor alle schade die Property Management daardoor lijdt.

Artikel 4.    Aansprakelijkheid
4.1.    De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Property Management garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Property Management wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Property Management kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de inhoud van de website fouten en/of onvolkomenheden bevat. 

Artikel 5.    Links naar websites van derden
5.1.    In het geval dat Property Management links van haar website naar een website van derden verschaft, zoals naar social media websites of naar websites van bedrijven die lid zijn van Property Management, of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de Property Management website te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Property Management geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Property Management en Property Management verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Property Management in.

5.2.    Het gebruik van links naar websites van derden en/of het gebruik van diensten die op deze websites worden aangeboden is voor risico van de bezoeker.

Artikel 6.    Cookie beleid
6.1.    Property Management maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies kunnen o.a. worden gebruikt om de bezoeker bij een vervolgbezoek op de website te herkennen (automatisch inloggen) en om de voorkeuren van het bezoek aan de website van de bezoeker vast te leggen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Persoonlijke gegevens worden door een cookie niet getraceerd.

6.2.    Cookies kunnen de computer of de bestanden die op de computer van de bezoeker staan niet beschadigen.

6.3.    De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle functionaliteiten van de website gebruik kan maken.

6.4.    Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Property Management cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de online diensten die Property Management levert of voor analyse doeleinden.

6.5.    Property Management maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoeker (met inbegrip van het IP-adres van de computer van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de computer van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

6.6.    Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten of te delen via social media websites. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media websites zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Property Management heeft daar geen invloed op. De bezoeker dient de privacyverklaring van de betreffende social media websites raadt te plegen om te lezen wat deze websites met (persoons)gegevens van de bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken. Property Management kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop social media websites met de (persoons)gegevens van de bezoeker omgaan.

6.7.    Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes. Zij dienen dan ook te beschikken over een beveiligingssysteem die de (persoons)gegevens van bezoekers op passende wijze beschermen. 

Product toegevoegd aan mandje

Winkelmandje: